Advokatas teikia paslaugas šiose teisės srityse:

 • Administracinė teisė. Padeda sprendžiant ginčus su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, valstybės tarnautojais, pareigūnais ir kitais viešojo administravimo subjektais, dėl jų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus.
 • Administraciniai nusižengimai. Teikia teisinę pagalbą administracinių nusižengimų bylose – dėl Kelių eismo taisyklių, darbo įstatymų, aplinkos apsaugos reikalavimų, mokestinių teisės normų pažeidimų, savavališkos statybos ir kitų.
 • Bankų ir finansų teisė. Finansų įstaigoms teikia paslaugos: kreditavimo, lizingo, faktoringo, laidavimo, garantijos ir kt. sutarčių ir jų pakeitimų ruošimas; skolų administravimas ir išieškojimas, skolininko turtinės padėties teisinis įvertinimas, nesąžiningų skolininkų sudarytų sandorių ginčijimas; ir kitos. Finansų įstaigų klientams teikia paslaugas: atstovavimas derybose su finansų įstaigomis; konsultavimas finansinio produkto iš finansų įstaigos įgijimo bei prievolių įvykdymo užtikrinimo klausimais; konsultavimas sandorių vykdymo ir skolos restruktūrizavimo klausimais; atstovavimas ginčuose su finansų įstaigomis.
 • Baudžiamoji ir baudžiamojo proceso teisė. Gina įtariamuosius ir kaltinamuosius ikiteisminio tyrimo institucijose ir teismuose. Atstovauja nukentėjusiuosius, civilinius ieškovus ir civilinius atsakovus. Išskirtinai specializuojasi baudžiamųjų nusižengimų bei nusikaltimų finansų sistemai, ekonomikai ir verslo tvarkai baudžiamosiose bylose.
 • Civilinė ir civilinio proceso teisė. Konsultuoja ir teikia visapusišką teisinę pagalbą įvairaus pobūdžio civilinėse bylose. Rengia ieškinius, pareiškimus, prašymus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, apeliacinius, atskiruosius, kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus teismui, atstovauja teismuose ieškovus, atsakovus ir trečiuosius asmenis.
 • Darbo teisė. Konsultuoja dėl darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo. Atstovauja sprendžiant ginčus (individualius tarp darbdavio ir darbuotojo bei kolektyvinius) ikiteisminiuose organuose ir teisme. Atstovauja tiek darbdavių, tiek darbuotojų interesus. Rengia įmonės personalo valdymo dokumentus, kolektyvines sutartis. 
 • Draudimo teisė. Konsultuoja ir teikiu teisinę pagalbą draudikams ir draudėjams dėl draudimo sutarčių sudarymo, jų vykdymo, subrogacijos (draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimo draudikui), perdraudimo, draudimo išmokų (ne)išmokėjimo ir kitų susijusių klausimų.
 • Europos Sąjungos teisė. Konsultuoja laisvo prekių, paslaugų, žmonių ir kapitalo judėjimo ES šalyse klausimais. Konsultuoja dėl viešųjų pirkimų, konkurencijos, aplinkosaugos, energetikos, muitų politikos bei reguliavimo, mokesčių sistemos, transporto ir kitose srityse. Gina klientų interesus nacionalinės ir ES teisės prieštaravimų atveju. Atstovauja klientams ginčuose dėl ES teisės taikymo nacionalinėse ir ES institucijose.
 • Fizinių asmenų ir įmonių bankroto teisė. Konsultuoja ir teikia teisinę pagalbą fiziniams asmenims, kurie turi didelių pradelstų skolų kreditoriams, dėl galimybės paskelbti bankrotą Lietuvojos Respublikoje ar kitoje valstybėje, ir tokiu būdu atkurti savo mokumą. Taip pat teikia teisinę pagalbą ir šių asmenų kreditoriams. Atstovauja tiek įmones, kurios atitinka įstatyme nustatytą nemokumo kriterijų, tiek šių įmonių kreditorius. Visapusiškai padeda apginti bankroto proceso dalyvių teises ir teisėtus interesus.
 • Įmonių restruktūrizavimo teisė. Juridiniai asmenys, turintys finansinių sunkumų, bet nenutraukę ūkinės komercinės veiklos, turėtų apsvarstyti bankroto alternatyvą – restruktūrizavimo galimybę, siekiant išsaugoti ir plėtoti juridinio asmens veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Teikia visapusišką teisinę pagalbą siekiant pradėti restruktūrizavimą bei jo eigos metu.
 • Įmonių teisė. Konsultuoja, atstovauja, rengia dokumentus įvairiais su įmonių teise susijusiais klausimais – juridinių asmenų ir jų filialų steigimo, valdymo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo, įmonių pirkimo-pardavimo ir kitais klausimais.
 • Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisė. Teikia teisinę pagalbą visais klausimais, susijusiais su pramonine nuosavybe (įskaitant prekių ženklus), patentais, dizainu, autorių teisėmis.
 • Konkurencijos teisė. Konsultuoja teisiniais klausimais, susijusiais su (ne)sąžininga konkurencija, konkurencijos ribojimu, draudžiamais susitarimais, piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi rinkoje, santykiuose su priežiūros institucija.
 • Mokesčių ir mokestinių ginčų teisė. Konsultuoja įvairiais mokesčių teisės klausimais. Tiek žodžiu, tiek raštu teikia išvadas dėl įvairių situacijų mokestinio įvertinimo. Teikia konsultacijas dėl mokesčių planavimo ir optimizavimo galimybių. Atlieka būsimų sandorių mokestinių rizikų įvertinimą. Atstovauja klientus santykiuose su mokesčių administratoriumi, dalyvauja derybose su mokesčių administratoriumi. Atstovauja klientus mokestinių tyrimų bei patikrinimų metu. Ruošia mokestinių ginčų procesinius dokumentus (paaiškinimus, pastabas, skundus, apeliacinius skundus, atsiliepimus ir kitus) bei atstovauja klientų interesams mokestinių ginčų metu (Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Mokestinių ginčų komisijoje, administraciniuose teismuose). 
 • Nekilnojamojo turto teisė. Teikia teisines paslaugas su nekilnojamuoju turtu susijusioms bendrovėms, statybos ir kitoms įmonėms, fiziniams asmenims. Konsultuoja ir atstovauja visais klausimais, kurie susiję su nekilnojamojo turto pirkimu-pardavimu, nuoma, panauda, įsigijimo finansavimu, nekilnojamojo turto ir teisių į jį registravimu ir kita.
 • Paveldėjimo teisė. Konsultuoja visais su paveldėjimu susijusiais klausimais: dėl paveldėjimu pagal testamentą ir pagal įstatymą (nesant testamento), dėl palikimo (ne)priėmimo ir būdų (faktiškai pradėjus turtą valdyti, padavus pareiškimą notarui, pagal turto apyrašą) bei pasekmių, dėl teisės į privalomąją palikimo dalį, dėl paveldėjimo teisės nuginčijimo, dėl kreditorių reikalavimų įpėdiniams, įpėdinių tarpusavio santykių ir kita.
 • Statybų teisė. Konsultuoja ir atstovauja su statyba susijusiais teisiniais klausimais. Tai apima tiek santykius tarp statytojo (užsakovo), rangovų ir subrangovų, tiek santykius tarp statytojo ir valstybinių institucijų. Konsultuoja dėl savavališkos statybos įteisinimo galimybių.
 • Sutarčių teisė. Teikia visas teisines paslaugos dėl sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo. Ruošia sutartis, vertina kitos šalies paruoštus sutarčių projektus kliento interesų atžvilgiu. Teikia teisinę pagalbą dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis (dėl suklydimo, apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo, realaus grasinimo, susidėjusių sunkių aplinkybių, sandorio formos nesilaikymo ir pan.).
 • Šeimos teisė. Teikia konsultacijas ir teisines paslaugas visais šeimos teisės klausimais: dėl santuokos sudarymo, gyvenimo skyrium, santuokos nutraukimo, turto dalybų, sutuoktinių ir (ar) vaikų išlaikymo ir kitais. Taip pat rengia vedybines sutartis, sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, ieškinius dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, turto padalinimo ir kitus procesinius dokumentus. Atstovauja klientus visų instancijų teismuose ir kitose valstybinėse institucijose.
 • Teisėkūros teisė. Ruošia įstatymų projektus su juos lydinčiais dokumentais. Padeda atlikti teisėkūros logistinius veiksmus. Ruošia vidinius įmonių dokumentus: tvarkas, taisykles, rekomendacijas ir pan.

 • Transporto teisė. Transporto teisė apima plačią santykių sferą, kurioje klientui gali būti reikalinga teisinė pagalba. Tai ir kelių, ir geležinkelių, ir vandens bei oro transporto teisiniai klausimai; transporto priemonių pirkimas-pardavimas, nuoma, lizingas; civilinė atsakomybė už transporto priemonėmis padarytą žalą; transporto priemonių draudimo reikalai. Be to, teikia teisines paslaugas profesionaliems vežėjams, kurių versle taikoma CMR konvencija.
 • Valstybės tarnybos teisė. Teikia teisines paslaugas ir atstovauju valstybės tarnautojų interesus ginčuose su valstybės ir savivaldybės institucijomis dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo, atleidimo iš tarnybos bei kitų veiksmų. 
 • Verslo teisė. Verslo teisė plačiąja prasme apima visus teisinius santykius, kai bent viena šių santykių šalis yra verslo subjektas (fizinis ar juridinis asmuo). Konsultuoja ir padeda verslo subjektams visais jiems aktualiais teisiniais klausimais. Su verslo subjektais, kuriems reikalingi pastovaus pobūdžio kasdienių teisinių problemų sprendimai, gali būti sudarytos ilgalaikės teisinių paslaugų sutartys.
 • Viešųjų pirkimų teisė. Konsultuoja, rengia procesinius dokumentus, atstovauja tiek tiekėjus, tiek perkančiąsias organizacijas šioje srityje kylančiuose ginčuose. Teikia teisinę pagalbą visais klausimais, susijusiais su viešųjų pirkimų eiga, rezultatais, pretenzijų ir skundų pareiškimu.
 • Žemės teisė. Konsultuoja sudarant žemės sandorius (pirkimo - pardavimo, nuomos, panaudos, dovanojimo, mainų ir kt.), dėl servitutų nustatymo, dėl sandorių, susijusių su valstybine žeme, ypatumų. Teikia teisinę pagalbą dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo. Atstovauja klientų interesus, tvarkant įvairaus pobūdžio reikalus su žemėtvarkos institucijomis. 


Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su advokatu +370 673 74332.